Allez

《失而复魔》

小小作文:

一个没了戾气,没了恨意,没了骄傲,没了胆量的薛洋,还是薛洋吗?
————————————————————————————————


重修版!乔公子真·喜当爹2333333
玫糜:*本作前传《独》


*本系列HE保证,本篇同样为HE
【————全文两万七千字,请走石墨文档————】
**一直失去着,可能还有本事表现得正常。可若真有幸失而复得,便会被那患得患失蹂躏得彻底疯魔。**
结语:本系列会一章一章连载下去,后续故事敬请期待
评论

热度(2898)